This topic contains 1 reply, has 2 voices, and was last updated by ONEP KM Team ONEP KM Team 1 year ago.


 • Author
 • #4043

  การเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนอย่างไร

 • #4061
  ONEP KM Team
  ONEP KM Team
  Keymaster

  เมื่อโครงการได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้ว มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ (Download คู่มือการประสานการดำเนินงานฯ)
  1) แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และโครงการทราบ
  2) จัดทำสัญญากู้ยืมเงิน
  : บมจ. ธนาคารกรุงไทย จัดท าสัญญากู้ยืมเงินกับผู้กู้ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่
  ได้รับแจ้งจากสำนักงานฯ และส่งสำเนาสัญญาให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานทราบด้วย
  3) เปิดบัญชีธนาคาร : บมจ.ธนาคารกรุงไทยเปิดบัญชีชื่อบัญชี “กองทุนสิ่งแวดล้อม (บมจ.
  ธนาคารกรุงไทย)” และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากให้กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ทราบ
  4) บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินกู้และแผนการใช้คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
  และสำเนาให้สำนักงานทราบ
  5) การเบิกจ่ายเงิน : บมจ.ธนาคารกรุงไทย ยื่นคำขอเบิกเงินต่อกรมบัญชีกลางก่อนที่จะถึง
  กำหนดการจ่ายเงินอย่างน้อย 10 วันทำการ และส่งให้สำนักงานทราบด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   มติคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดโครงการ
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   แผนการส่งเงินคืนกองทุน
   เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด
  6) การโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง : กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชี“กองทุนสิ่งแวดล้อม
  (บมจ.ธนาคารกรุงไทย)” ก่อนวันครบกำหนดจ่ายเงินแต่ละงวดตามแผนการใช้เงินไม่เกินสามวันทำการ โดย
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุน) จะโอนเงินที่ได้รับมาจากกรมบัญชีกลางให้ผู้กู้ในวันครบกำหนดการ
  จ่ายเงินแต่ละงวด
  7) การชำระคืนเงินกู้ : บมจ.ธนาคารกรุงไทย นำเงินที่ต้องชำระคืนส่งคืนกองทุนที่
  กรมบัญชีกลาง ภายในสองวันทำการนับจากวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญา
  8) การรายงานผล : บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินส่งกรมบัญชีกลาง
  เป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ จนกว่าจะส่งคืนเงินกองทุนเสร็จสิ้น และสำเนาให้สำนักงานทราบด้วย การ
  รายงานรับจ่ายเงินข้างต้น ให้ผู้จัดการกองทุน จัดทำรายงานสถานะหนี้เสนอคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นราย
  ไตรมาส
  9) การดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ : ให้ผู้จัดการกองทุน (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ปิดบัญชี
  เงินฝากธนาคาร และส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมด ให้กองทุนภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ


You must be logged in to reply to this topic.